30 Ağustos 2015 Pazar

Ehl-i Siyaset Acilen Risalelerin Neşrine Müsaade Etmeli!

Gençlik Rehberi'nden Bilgi Yarışması Soruları

Risale-i Nur Enstitüsü, Risale-i Nur'un öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onları okumaya teşvik etmek amacıyla 10 Nisan'da lise öğrencilerine yönelik düzenlediği Gençlik Rehberi risalesinin il elemelesi sorularını yayınladı.

27 Nisan 2012 Cuma 08:27
Gençlik Rehberi'nden Bilgi Yarışması Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi "madde"nin özelliklerinden biri olamaz?
A) Fani
B) Zail
C) Lâyemut
D) Muvakkat

 

2) 23. Söz′e göre iman nuruyla bakıldığında "mevt" nasıl görünmez?
A) Saadet-i ebediye kapısı
B) Vazife-i hayatiyeden terhis
C) Hayat-ı ebediyenin mukaddemesi
D) İdam-ı ebedi ve haps-i münferid

 

3) Risâle-i Nur Talebelerinden bir genç hafız pek çok  adamların dedikleri gibi dedi: "Bende unutkanlık hastalığı tezayüt ediyor; ne yapayım?"
Yukarıda anlatılan şikâyetin asıl sebebi nedir?
A) Namahreme nazar etme
B) Kur′ân okumama
C) İbadetleri terk etme
D) İhlâsı kaybetme

 

4) Aşağıdakilerden hangisi hayvanın vazife-i asliyesi değildir?
A) Amel etmek
B) İstidadına göre taammül
C) Taallümle tekemmül etmek
D) Ubudiyet-i fiiliye

 

5) Kur′ân′ı her cihetle tetkik ettim. Her kelimesinde büyük bir hikmet gördüm. Bunun misli ve beşeriyeti idare edecek hiçbir eser yoktur ve gelemez. 
Yukarıdaki ifadeler hangi Batılı filozofa aittir?
A) Carlyle
B) Bismark
C) Goethe
D) Kant

 

6) Nefse muhabbetin Kur′ân′ın emrettiği şekilde olduğunun delili aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefsi her şeyden çok sevmek
B) Nefsin isteklerini yerine getirmek
C) Bütün muhabbetini nefse yöneltmek
D) Nefsi zararlı hevesattan men etmek

 

7) Bediüzzaman Said Nursî harama nazar etmemesini ve iffetini korumada çok büyük hassasiyet göstermesini hangi gerekçe ile açıklamıştır?
A) Günah olduğu düşüncesi bana baktırmıyor.
B) İlmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor.
C) Ailemden aldığım terbiye bana baktırmıyor.
D) Lüzumsuz geçici keyifler olması bana baktırmıyor.

 

8) Besmele tek bir âyet olduğu halde, Kur′ân′da yüz on dört defa nâzil olmuştur.

Yukarıdaki sözü hangi büyük zat söylemiştir?
A) Bediüzzaman Said Nursî (r.a.)
B) İmam-ı Rabbani (r.a.)
C) İmam-ı Şafiî (r.a.)
D) İmam-ı Gazali (r.a.)

 

9) "Bu ne güzel çiçek" cümlesindeki bakış açısını karşılayan kavram, aşağıdaki hangi seçenekte yer almıştır?
A) Mana-i harfi
B) Mana-i ismi
C) Mana-i kinai
D) Mana-i mecazi

 

10) "Kuvve-i şamme" ne demektir?
A) Görme duygusu   
B) Tat alma duygusu 
C) Koku alma duygusu 
D) İşitme duygusu

 

 

11) "Dalâletin en sert, kuvvetli kalesi"ni parça parça eden Risâle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabiat Risâlesi
B) Haşir Risâlesi
C) Münacat Risâlesi
D) Asa-yı Musa

 

12) Nev-i beşerin hayat-ı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevî saadet için bir cennet, bir melce, bir tahassungâh…
Yukarıdaki cümlede tarif edilen hakikat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençlik hayatı
B) Toplum hayatı
C) Dünya hayatı
D) Aile hayatı

 

13) "Levh-i Mahfuz′un, hem âlem-i misalin iki hücceti ve iki küçük nümunesi ve iki noktası" diye tarif edilen insanın başındaki iki kuvve aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuvve-i hâfıza ve kuvve-i hayaliye
B) Kuvve-i akliye ve kuvve-i hayaliye
C) Kuvve-i cazibe ve kuvve-i dafia
D) Kuvve-i basire ve kuvve-i şamme

 

14) 
I. En hayırlı genç odur ki,
II. Gençlik hevesâtına esir olmayıp gaflette boğulmayandır.
III. Ve ihtiyarlarınızın en kötüsü odur ki,
IV. İhtiyar gibi ölümü düşünüp âhiretine çalışarak,
V. Gaflette ve hevesatta gençlere benzemek ister, çocukçasına hevesât-ı nefsâniyeye tâbi olur.
Yukarıdaki cümleler anlamlı bir paragraf oluşturacak biçimde sıralandığında, hangisi baştan üçüncü olur?
A) I
B) II
C) IV
D) V

 

15) Gençliğimde en yüksek bir intibah şahikasına çıktığımı sanıyordum. Şimdi anlıyorum ki, o intibah, intibah değilmiş. 
Yukarıdaki paragrafta geçen "intibah" kelimesinin anlamı nedir?
A) Akıllılık
B) Uyanıklık
C) Zenginlik
D) Kuvvetlilik

 

16) Kur′ân-ı Hakîm′in nazarında, imandan sonra en ziyade esas tutulan hakikat nedir?
A) Duâ ve istiğfar
B) Cihad ve sa′y
C) İbadet ve ihlâs
D) Takvâ ve amel-i salih

 

17) Bu sahife-i havanın hakkalyakîn, aynelyakîn, ilmelyakîn derecesinde bedahetle Zât-ı Zülcelal′in hadsiz gayr-ı mütenahî ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalem-i kudret ve kaderin mütebeddil sahifesi ve bir levh-i mahfuzun âlem-i tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir yazar bozar tahtası hükmündedir.
Yukarıda tarif edilen "yazar bozar tahta" aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) Âlem-i misal
B) Zamanın sahifesi
C) Levh-i mahv, ispat
D) Kuvve-i hafıza

 

18) Gerçi derindir, herkes birden kavramaz. Fakat o nükte, tabiiyyunun ve ehl-i küfrün temel taşını parça parça ettiği gibi, muannid feylesofları hayretler içinde bırakıp çoklarını imana getirmiş. Hem o nükte anahtarıyla açılan âlem-i misaldeki seyahat-ı maneviye miftahı ile âhiretin bir sineması "aynelyakîn" görülmüş.
Paragrafta bahsedilen Risâle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meyve Risâlesi
B) Tabiat Risâlesi
C) Hüve Nüktesi
D) Tahavvülat-ı Zerrat Risâlesi

 


19) Birisi esma-i İlâhiyeye bakar, onların âyinesidir.  İkinci yüzü âhirete bakar, onun mezraasıdır. Üçüncü yüzü, ehl-i dünyaya bakar, ehl-i gafletin mel′abegâhıdır.
Paragrafta özellikleri anlatılan hakikat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gençlik
B) Dünya
C) Medeniyet
D) Hayat

 

20) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Bediüzzaman′ın Kastamonu′da lise talebelerine örnek verdiği meslek erbabından biri değildir?
A) Öğretmen
B) Eczacı 
C) Askerlik
D) Elektrikçi

 

21) Âdem Bey bir lise öğretmenidir. Din dersi öğretmeni değildir; ama dinî suallere çok doyurucu cevap veren bir kitap okumaktadır. Bir gün derse girdiğinde farklı bir şeyle karşılaşır. Öğrencilerden bir kısmı diğer öğretmenlerinin Allah′tan bahsetmemesinden yakınırlar. Bunun için Âdem Bey′den kendilerine Allah′tan bahsetmesini ve Allah′ı tanıtmasını rica ederler.  Âdem bey de: "Sizin okuduğunuz derslerden her biri, kendine özel bir dille hiç durmadan Allah′tan bahsedip Hâlıkı tanıttırıyorlar. Öğretmenleri değil, o dersleri dinleyiniz." diyerek bir kitap çıkarır ve okur. Öğrenciler de tam anlamıyla ikna olarak öğretmenlerine teşekkür ederler.
Paragrafta anlatılan hikâye dikkate alındığında öğretmenin okuduğu kitap ve bölüm aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 32. Söz′ün 3. Mevkıfı
B) Meyve′nin 6. Meselesi
C) 13. Söz′ün 2. Makamı
D) 26. Lem′a′nın 7. Ricası

 

22) Aşağıdaki hangisi "haşr"e dair bir Risâledir?
A) 1. Şuâ
B) 2. Şuâ
C) 7. Şuâ
D) 9. Şuâ

 

23) Menhiyattan ve günahlardan içtinap etmeye ne denir?
A) Takva
B) İhlâs
C) Sıdk
D) Amel-i salih

 

24) Herşeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zîhayatın sergüzeşt-i hayatiyelerini kuvve-i hâfızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her zîruhun hususan insanların defter-i a′mallerini elvah-ı mahfuzada tesbit etmek ve geçirmek; elbette öyle hakîmane bir takdir ve müdakkikane bir kayıd ve hafîzane bir kitabet; ancak mahkeme-i kübrada umumî bir muhakeme neticesinde daimî bir mükâfat ve mücazat için olabilir.

Gençlik Rehberinde yer alan bu paragraf, imanın hangi esasının haşre işaret ettiğini izah etmek için yazılmıştır?
A) Allah′a iman
B) Meleklere iman
C) Kitaplara iman
D) Kadere iman

 

25) "Gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem."  Cümlesinde anlatılan hakikat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hapishane
B) Kabir
C) Gurbet
D) Dünya

 

26) Emir ve irâde-i İlâhiyenin bir arşı olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hava 
B) Toprak
C) Su
D) Ateş

 

27) Gençlik bir nimettir. Her nimetin bir şükrü vardır. Aşağıdakilerden hangisi gençlik nimetine şükretmenin en mükemmel hâlidir?
A) Sabır, cesaret ve tevekkül
B) Hürmet, merhamet ve sadakat
C) İffet, namusluluk ve taat
D) İtaat, tevazu ve itidal-i dem

 

28) Kulağıma girip, ta kalbimin içine yerleşip, o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalarını parça parça etti.
Bediüzzaman′ın bu derece etkileyen âyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emrolduğun gibi dosdoğru ol.
B) Her nefis ölümü tadıcıdır.
C) Nefis daima kötülüğü emreder.
D) Her şey helak olup gidicidir, O′na bakan yüzü müstesna.

 

29) 
I -   Her hayrın başıdır.
I I - İslâm nişanıdır.
III-  Bütün mevcudatın lisan-ı hâliyle vird-i zebanıdır.
VI-  Emir ve iradenin arşıdır.
Yukarıdakilerden hangisi Besmelenin özelliklerinden biri değildir?
A) I
B) II
C) III       
D) VI

 

30) Kıymettar, harika-i san′at olan nimetler; Ehad, Samed′in mu′cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek, insanın hangi vazifesidir?
A) Zikir 
B) Fikir                
C) Şükür                           
D) Hamd

 

31) Bediüzzaman, Eskişehir hapishanesinin penceresinde otururken, karşısında bulunan lise mektebinin büyük kızlarının gülerek raks ettiklerini görünce onları neye benzetmiştir?
A) Ayakta gezen cenazeler
B) Şeytan kumandasına verilen fırkalar
C) Dünya cehenneminde cennet hûrileri
D) Dünya cennetinde cehennem hûrileri

 

32) Şu zamanda her mü′min için, belki herkes için küre-i arz kadar bir bâkî tarla ve o tarla baştanbaşa bahçeler ve kasırlarla müzeyyen ebedî bir mülk almak ve o mülkü kazanmak veya kaybetmek dâvâsı açılmış.
Paragrafta bahsi geçen dâvâ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kabre imânlı girebilme dâvâsı
B) Dünyada rahat içinde yaşama dâvâsı
C) Dünyaya hâkim olma dâvâsı
D) Derd-i maîşet dâvâsı

 

33) İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nevi lezzetler ile mütelezziz olacak bir zîhayat makine ve gayet derece acziyle beraber hadsiz maddî, manevî düşmanları ve nihayetsiz fakrıyla beraber hadsiz zâhirî ve bâtınî ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir bîçare mahlûk iken, birden îman ve ubudiyetle böyle bir Padişah-ı Zülcelal′e intisab edip bütün düşmanlarına karşı bir nokta-i istinad ve bütün hacatına medar bir nokta-i istimdad bularak, herkes mensub olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi, o da böyle nihayetsiz Kadîr ve Rahîm bir padişaha îman ile intisab etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilânını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse ne kadar memnun ve minnetdar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir, kıyas ediniz.

Aşağıdaki hükümlerden hangisini paragraftan çıkarmak mümkün değildir?
A) Eceli terhis tezkeresine çevirmek yalnız ubudiyet ile mümkündür.
B) İman Allah′a intisab etmektir.
C) Ubudiyet Allah′ın hizmetini girmektir.
D) Bütün ihtiyaçların devası nokta-i istimdaddır.

34) Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda.
Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiş arkasında...
Yukarıdaki mısraların ana düşüncesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Ticarette çok dikkatli olmalıyız.
B) Önemli olan malın en iyisini bulmaktır.
C) Hem dünya, hem ahiret nasibi aranmalıdır.
D) Gerçek mutluluk ahirettedir.


35) Cenâb-ı Hak celil ulûhiyyetiyle, cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, kerîm re′fetiyle, azîm kudretiyle, lâtif hikmetiyle; şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif âza ve âlât ile ve mütenevvi letaif ve mâneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki; tâ, mütenevvi ve pek çok âlât ile, hadsiz enva-ı nîmetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmetini o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Hem, tâ bin bir esmâsının hadsiz enva-ı tecelliyatlarını, insana o âlât ile bildirsin, tarttırsın, sevdirsin.
Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Cenâb-ı Hak ihsan ettiği sayısız nimetleriyle sonsuz sevgisini göstermektedir.
B) İnsan, dünya için değil, ahiret için yaratılmıştır.
C) İnsana takılan bütün duygular ve cihazlar Cenâb-ı Hakk′ı tanımak için verilmiştir.
D) İnsan kâinatın misal-i musağğarı mahiyetinde yaratılmıştır.


36)  Bırak bîçare feryadı, beladan gel tevekkül kıl!
Zira feryad, bela-ender, hata-ender beladır bil!
Belâ vereni buldunsa, atâ-ender, safa-ender beladır bil!
Bırak feryadı, şükür kıl manend-i belâbil, dema keyfinden güler hep gül mül.

Yukarıdaki mısralardan aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi sonucu çıkaramayız?
A) İnsanlar en kötü durumda bile tevekkül etmekten vazgeçmemelidir.
B) Sıkıntılar karşısında feryat etmek sıkıntıyı daha da arttırır.
C) Önemli olan bela ve musîbetlerin asıl kaynağını bulup onunla mücadele etmektir.
D) Bela ve musibetlere şükürle mukabele edilmesi onlardan gelebilecek zararları ortadan kaldırır.


37) Mâdem ecel gizlidir; her vakit ölüm, başını kesmek için gelebiliyor; ve genç ihtiyar farkı yoktur. Elbette, dâimâ, gözü önünde öyle büyük dehşetli bir mesele karşısında, bîçare insan, o idâm-ı ebedî, o dipsiz, nihayetsiz haps-i münferitten kurtulmak çaresini aramak ve kabir kapısını bir âlem-i bâkîye, bir saadet-i ebediyeye ve âlem-i nura açılan bir kapıya kendi hakkında çevirmek hâdisesi, o insanın dünya kadar büyük bir meselesidir.
Yukarıdaki paragrafın içerdiği düşüncelere göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanın en büyük çaresizliği, ölüm ve kabir gerçeğini kabullenmek zorunda kalmasıdır.
B) Ölümü ebedi mutluluğa dönüştürmek, insanın dünya kadar önemli bir hadisesidir.
C) Ecel gizli olduğundan bilinemez; herkes, her an kabre girebilir.
D) Ölüm, hakikati bilinmediği takdirde nihayetsiz bir haps- i münferittir.


38) İşte ey mağrur nefsim! Sen o seyyahsın. Şu dünya ise, bir çöldür. Aczin ve fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir; şu sahranın Mâlik-i Ebedî′si ve Hâkim-i Ezelî′sinin ismini al. Tâ, bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisatın karşısında titremeden kurtulasın.
Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki: Senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabtedip Kadîr-i Rahîm′in dergâhında aczi, fakrı en makbul bir şefaatçı yapar. Evet, bu kelime ile hareket eden, o adama benzer ki: Askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır.
Paragraftaki altı çizili kelimelerden hangisinin manası doğru değildir?
A) Seyyah: Dolaşan, gezen, yolcu
B) Hacat: Hastalıklar, musibetler
C) Perva: Korku, çekinme
D) Şefaatçı: Af için vesile olan


39) Güneş gibi hakikat-i îmaniye ve Kur′aniye, yerdeki muvakkat ışıkların cazibesine tabi ve âlet olmadığı gibi; o hakikati cidden tanıyan, değil küre-i arzdaki hâdisata belki kâinata da âlet edemez.
Said Nursi bu sözü, mahkemenin hangisi ithamına (suçlama) karşı söylemiştir?
A) Senin samimiyetle, insanlık hayrına çalıştığına biz asla inanmıyoruz.
B) Sen, etrafına bu temiz insanları, şahsına hizmet etsinler diye mi topluyorsun?
C) Resmi görevin olmadığı halde, niçin ders verip hocalık tavrı takınıyorsun?
D) Sen hizmet-i imaniye perdesi altında, başka dünyevi maksadlar için çalışıyorsun.


40) Demek sefihane lezzette, sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin. Çünkü hayvana nisbeten gaybî olan şeyleri senin aklın görüyor, elemini alıyor. Setr-i gaybda bulunan istirahat-ı tammeden bilkülliye mahrumsun.
Paragrafa göre, insanın hayvan gibi lezzet alamamasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gaybı bilmemek en büyük bir lezzettir.
B) İnsanın, akıl cihetiyle geçmiş ve gelecekten gelen elemleri hisseder.
C) İnsanın, hayvandan çok daha fazla sorumlulukları vardır.
D) Hayvanların tat alma duyuları, insandan çok daha fazla gelişmiştir.


41) Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı feraiz ile hayatlandırınız, iman ile zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.
Yukarıdaki paragrafın asli şekline gelmesi için hangi değişikliğin yapılması gerekir?
A) "feraiz" ile "iman" kelimelerini yer değiştirerek
B) "feraiz" yerine "ibadetler" kelimesini getirerek
C) "iman" yerine "takva" kelimesini getirerek
D) "muhafaza" yerine "meyvedar" kelimesi getirerek


42) Hem Yirmi Altıncı Söz olan Risale-i Kader′de "iman-ı bilkader" rüknünü isbat eden bütün deliller; dolayısıyla haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ı ekberdeki muvazene-i a′male delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zîhayatın sergüzeşt-i hayatiyelerini kuvve-i hâfızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her zîruhun hususan insanların defter-i a′mallerini elvah-ı mahfuzada tesbit etmek geçirmek; elbette öyle muhit bir kader ve hakîmane bir takdir ve müdakkikane bir kayıd ve hafîzane bir kitabet; ancak mahkeme-i kübrada umumî bir muhakeme neticesinde daimî bir mükâfat ve mücazat için olabilir 
Paragrafta geçen kavramlardan sadece ahiret aleminde olanlar hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Mahkeme-i kübra, elvah-ı misaliye, mizan-ı ekber
B) Hafîzane kitabet, sergüzeşt-i hayatiye, elvah-ı mahfuza
C) Defter-i a′mal, kuvve-i hafıza, mükafat ve mücazat
D) Neşr-i suhuf, muvazene-i a′mal, mahkeme-i kübra


43) Hüve lafzında yalnız maddî cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sahifesinin mütalaasıyla âni bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde; meslek-i îmaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde sühuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkilatlı, mümteni′ binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. 
Yukarıdaki paragraf dikkate alındığında Hüve Nüktesinin yazılmasının ana gayesi nedir?
A) Hava sayfasının kolayca mütalaa edilebileceğinin öğretilmesi
B) İman yolunun kolaylığı, şirk yolunun zorluğunun ispatı
C) Hayali ve fikri seyahatler yapmanın ehemmiyetine dikkat çekilmesi
D) Hava zerrelerinin ne derece önemli görevleri aksatmadan yaptığının anlaşılması


44) "Keşke gençliğim bir gün dönseydi, ihtiyarlık benim başıma neler getirdiğini, şekvâ ederek haber verecektim" sözünü söyleyen kişinin asıl şikayet ettiği durum aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?
A) Gençliğini faydalı işlerle değerlendirmediğinden, yaşlılığında çok sıkıntı içinde çekmesi
B) Gençliğin gafletiyle, ihtiyarlığın ne kadar zor ve zahmetli olacağını hiç tahmin edememesi
C) Gafletle, beş-on senelik gençliğin fani lezzetlerine aldanarak, gençliğini manevi açıdan hakkıyla değerlendiremeyişine üzülmesi
D) Gençlik gücünü kaybettiğinden, daha çok hayır ve ibadet yapamadığı için, birçok hasenattan mahrum kalışına eseflenmesi

45) Şu zamanda her mü′min için, belki herkes için küre-i arz kadar bir bâki tarla ve o tarla baştanbaşa bahçeler ve kasırlarla müzeyyen ebedî bir mülk almak ve o mülkü kazanmak veya kaybetmek davası açılmış. Demek her bir tek adamın başına öyle bir dava açılmış ki; eğer İngiliz ve Alman kadar serveti ve kuvveti olsa ve aklı da varsa, yalnız o davayı kazanmak için bütününü sarf edecek. Elbette o davayı kazanmadan evvel başka şeylere ehemmiyet veren, divanedir. Hattâ o dava o derece tehlikeye düşmüş ki; bir ehl-i keşfin müşahedesiyle, bir yerde ecel elinden terhis tezkeresini alan kırk adamdan bir adam kazanabilmiş, otuz dokuzu kaybetmiş.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi paragraftan anlaşılan bir hakikat değildir?
A) Ahirzamanda imanla kabre girenlerin sayısı, imanı kaybedenlere oranla çok azdır.
B) Her insanın dünyasında, yeryüzü genişliğinde ebedi bir Cenneti kazanma davası vardır.
C) İmanlı kabre girmek için gerekirse dünya dolusu serveti harcamak gerekir.
D) Akıllı bir adam, en zengin devletler kadar servet sahibi olsa, dünyaya hükmetmek için harcamalıdır.

46) "Vildanun muhalledun" ne demektir?
A) Büluğ çağına ermeden vefat eden Cennet çocukları
B) Gençliğini ibadetle geçirenler
C) Allah yolunda cihat ederken şehit olanlar
D) Cennette daimi genç kalacak olanlar


47) Muhabbet, ihtiyarî değil. Hem ihtiyac-ı fıtrîye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim. Peder ve vâlide ve evlâdlarımı severim. Refika-i hayatımı severim. Dost ve ahbablarımı severim. Enbiya ve evliyayı severim. Hayatımı, gençliğimi severim. Baharı ve güzel şeyleri ve dünyayı severim.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, Cenab-ı Hakkın nimeti namına bir muhabbet değildir?
A) Refika-i hayatını, rahmet-i İlahiyenin munis, latif bir hediyesi olduğu cihetiyle sevmek
B) Gençliğin letafetini, güzelliğini; Cenab-ı Hakk′ın latif, şirin, güzel bir nimeti nokta-i nazarından istihsan etmek, sevmek, hüsn-ü istimal etmek
C) Enbiya ve evliyayı, mu′cize ve keramet sahibi harikulade insanlar olmaları cihetiyle sevmek
D) Dünyayı; âhiretin mezraası ve esma-i İlahiyenin âyinesi ve Cenab-ı Hakk′ın mektubatı ve muvakkat bir misafirhanesi cihetinde sevmek


48) … Herbiri bir dağ kuvvetinde otuzüç aded icma-ı azîm isbat etmişler ki: Bu kâinat bir elden çıkmış ve birtek zâtın mülküdür ve kemalât-ı İlahiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kâinat, o Zât-ı Vâhid′in emirber neferleri ve müsahhar memurları hükmüne geçiyor.
Paragrafta bahsedilen Risale aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haşir Risalesi
B) Asa-yı Musa
C) Mesnevi-i Nuriye
D) Ayetü′l Kübra

49) İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder.
Yukarıdaki cümleden aşağıdaki hükümlerden hangisini çıkarmak doğru değildir?
A) İman, Allah′ın her şey üzerindeki birliğini görmektir.
B) Bir olan Allah′a iman eden, O′na gerçek manada teslim olur.
C) Tevekkül, hiçbir şey yapmayıp Allah′a teslim olmaktır.
D) Her iki dünya mutluluğu Allah′a tam anlamıyla tevekkül etmekle mümkündür.

50) Huzur ve hitab makamıdır ki; eserden müessire geçer, görür ki: Bir Sâni′-i Zülcelal, kendi san′atının mu′cizeleri ile kendini tanıttırmak ve bildirmek ister. O da iman ile marifet ile mukabele eder.
Aşağıdakilerden hangisi "huzur ve hitap makamı"ndaki vazifelerden biri değildir?
A) Esma-i kudsiye-i İlahiyenin nukuşlarından ibaret olan bedi′ san′atları, birbirinin nazar-ı ibretlerine gösterip dellâllık ve ilâncılık eder.
B) Rabb-ı Rahîm′e hasr-ı muhabbetle, tahsis-i taabbüdle kendini ona sevdirir.
C) Mün′im-i Kerim′e fiiliyle, haliyle, kaliyle, hattâ elinden gelse bütün hasseleri ile, cihazatı ile şükür ve hamd ü sena eder.
D) Ganiyy-i Mutlak′a ta′zim ve sena içinde kemal-i iftikar ile sual eder ve ister.

 
 
CEVAP ANAHTARI
1 C 26 A
2 D 27 C
3 A 28 B
4 C 29 D
5 B 30 B
6 D 31 D
7 B 32 A
8 C 33 A
9 B 34 D
10 C 35 C
11 A 36 C
12 D 37 A
13 A 38 B
14 B 39 D
15 B 40 B
16 D 41 A
17 C 42 D
18 C 43 B
19 B 44 C
20 A 45 D
21 B 46 A
22 D 47 C
23 A 48 D
24 D 49 C
25 B 50 A

Yeni Asya

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Sizce Depremler ve Diğer Felaketler bir "İlahi İkaz mıdır?"

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  KARİKATÜR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV